regulamin

01. Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji udostępnianej za pośrednictwem Strony Internetowej prowadzonej pod adresem www.luckyyou.pl służącej do akceptacji przez Klientów projektów graficznych i reklamowych przygotowywanych na ich rzecz przez Dostawcę Usług, a także zasady wysyłki Newslettera.

Ponadto niniejszy Regulamin – w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną –stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

02. Dane identyfikujące dostawcę usług oraz dane kontaktowe

Dostawcą Usług świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej prowadzonej pod adresem www.luckyyou.pl jest LUCKYYOU Interactive sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zakręt 8, 60-352 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000451138, NIP: 7811883362, REGON: 302354454, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł.

Dane kontaktowe Dostawcy Usług:
Mail: office@luckyyou.pl
Telefon: +48 604 348 763 (koszt połączenia wg taryfy operatora osoby dzwoniącej)

Klient może także kontaktować się z Dostawcą Usług drogą pisemną, kierując korespondencję na adres siedziby Dostawcy Usług.

03. Definicje

Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin.
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – mająca miejsce zamieszkania bądź siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Klient będący konsumentem – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nieprowadząca działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która korzysta z Usług Elektronicznych w celach niezwiązanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą (lub zawodową).
 • Dostawca Usług - LUCKYYOU Interactive sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zakręt 8, 60-352 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podnr KRS 0000451138, NIP: 7811883362, REGON: 302354454, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł.
 • Strona Internetowa – strona internetowa prowadzona przez Dostawcę Usług, dostępna pod adresem www.luckyyou.pl.
 • Usługa Elektroniczna – usługa świadczona przez Dostawcę Usług na rzecz Klienta drogą elektroniczną, za pośrednictwem Strony Internetowej oraz za pośrednictwem innych kanałów komunikacji (m.in. na adres mailowy Klienta).
 • Aplikacja – Usługa Elektroniczna udostępniania Klientom przez Dostawcę Usług służącą do akceptacji przez Klientów projektów graficznych i reklamowych przygotowywanych na ich rzecz przez Dostawcę Usług.
 • Newsletter – Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu do Klienta, w oparciu o udzieloną przez niego zgodę, wiadomości elektronicznych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Klienta, zawierająca informacje handlowe lub inne informacje związane z działalnością gospodarczą Dostawcy Usług.
 • Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

04. Podstanowienia wprowadzające

Za pośrednictwem Strony Internetowej Dostawca Usług świadczy na rzecz Klienta Usługi Elektroniczne polegające na zapewnianiu Klientowi możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Strony Internetowej, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.

Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta, który wyrazi chęć, Usługi Elektroniczne, polegające na umożliwieniu Klientowi korzystania z Aplikacji służącej do akceptacji przez Klientów projektów graficznych i reklamowych przygotowywanych na ich rzecz przez Dostawcę Usług. Jeżeli Klient wyrazi chęć korzystania z Aplikacji, Dostawca Usług świadczy również na jego rzecz Usługi Elektroniczne, polegające na założeniu i utrzymywaniu konta pozwalającego na korzystanie z Aplikacji. Jeżeli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie Newslettera, Dostawca Usług świadczy również na jego rzecz Usługi Elektroniczne, polegające na wysyłce Newslettera.

W ramach wymagań technicznych do korzystania ze Strony Internetowej oraz Aplikacji, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczającymi parametrami technicznymi pozwalającymi na niezakłócony dostęp do Usług Elektronicznych są:

 • Dostęp do Internetu.
 • Standardowy system operacyjny.
 • Standardowa przeglądarka internetowa.
 • Posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Klient obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej, w tym oferowanych Usług Elektronicznych, w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Klient winien mieć na uwadze konieczność poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Dostawcy Usług oraz osób trzecich. Dostawca Usług poucza niniejszym Klienta, że treści dostępne na stronach (zakładkach) Strony Internetowej stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Dostawcy Usług. Dalsze rozpowszechnianie treści przez Klienta bez zgody Dostawcy Usług, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Dostawcy Usług i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Klient chcący korzystać z Aplikacji obowiązany jest do podania Dostawcy Usług danych zgodnych ze stanem faktycznym, w celu założenia dla Klienta konta umożliwiającego korzystanie z Aplikacji. Klient chcący otrzymywać Newsletter obowiązany jest podać prawidłowy adres mailowy. Podanie danych osobowych wymaganych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skutecznego założenia konta – w przypadku chęci korzystania z Aplikacji – bądź niezbędne do umożliwienia przesyłania Klientowi Newslettera.

Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługi Elektroniczne świadczone są przez Dostawcę na rzecz Klienta nieodpłatnie.

W celu zapewnienia Klientowi bezpieczeństwa w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej, Aplikacji i Newslettera, Dostawca Usług podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Za niedozwolone uznaje się podejmowanie przez Klienta jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej bądź Aplikacji, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania.

05. Aplikacja

Świadczenie usługi Aplikacji polega na bezpłatnym udostępnianiu Klientowi środowiska, w którym może on akceptować projekty graficzne i reklamowe przygotowywane na jego rzecz przez Dostawcę Usług w ramach umowy łączącej strony. Za pośrednictwem Aplikacji Klient może projekty akceptować bądź zgłaszać uwagi i pytania. Aplikacja w swej funkcjonalności posiada także możliwość omawiania projektów z Dostawcą Usług w formie sekcji komentarzy do danego projektu. Dostawca Usług na komentarze odpowiada w Dni Robocze.

Klient korzystający z Aplikacji może w każdym czasie edytować swój profil, w tym między innymi zmienić hasło, włączyć bądź wyłączyć powiadomienia z Aplikacji przychodzące na jego adres mailowy, logować się do Aplikacji w każdym czasie.

W przypadku wyrażenia przez Klienta chęci korzystania z Aplikacji, rejestracji Klienta (założenia konta) dokonuje Dostawca Usług, przesyłając Klientowi następnie na wskazany przez Klienta adres mailowy dane do logowania do Aplikacji. Dostawca Usług zaleca zmianę hasła przy pierwszym logowaniu.

W przypadku umieszczenia przez Dostawcę Usług projektu bądź jakichkolwiek zmian do projektu w Aplikacji, Klient otrzymuje w Aplikacji powiadomienie. Powiadomienie o nowym zdarzeniu w Aplikacji Klient otrzymuje także wskazany przez niego przy zakładaniu konta adres mailowy, chyba że Klient zdecyduje się w Aplikacji opcję tę wyłączyć.

06. Newsletter

Świadczenie usługi Newslettera polega na bezpłatnym, cyklicznym przesyłaniu Klientom, po uprzednim wyrażeniu przez nich zgody, na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej (e-mail) informacji handlowych i marketingowych o produktach i usługach oferowanych przez Dostawcę Usług.

Usługa Newslettera jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera jest zawierana z chwilą zapisania się przez Klienta do Newslettera za pośrednictwem Strony Internetowej. Brak wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3 powyżej, uniemożliwia zawarcie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera.

Klient w każdym momencie ma prawo zrezygnować z Newslettera poprzez dokonanie jednej z poniżej wskazanych czynności:

 • Kliknięcie w specjalnie oznaczony w tym celu link, stanowiący część każdej wiadomości elektronicznej przesyłanej w ramach Newslettera na adres elektroniczny (e-mail) Klienta.
 • Poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji z Newslettera do Dostawcy Usług na adres elektroniczny (e-mail): office@luckyyou.pl z adresu elektronicznego (e-mail), który został zgłoszony do subskrypcji Newslettera.

07. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Dostawcę Usług oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Strony Internetowej można składać zarówno pocztą tradycyjną – na adres Zakręt 8, 60-352 Poznań, jak również pocztą elektroniczną – na adres office@luckyyou.pl.

W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji zalecamy wskazanie w zgłoszeniu reklamacyjnym informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Klienta, danych kontaktowych Klienta składającego reklamację.

Dostawca Usług rozpatruje reklamację Klienta i informuje o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia, Dostawca Usług zwróci się do Klienta przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie.

Odpowiedź na reklamację Dostawca Usług przekazuje Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

08. Odstąpienie od umowy. Rezygnacja ze świadczenia usług elektronicznych

Klient, niezależnie od tego, czy posiada status konsumenta, czy też nie, może w każdym czasie zrezygnować ze świadczenia na jego rzecz Usług Elektronicznych – w przypadku rezygnacji z korzystania z Aplikacji Klient może samodzielnie usunąć konto lub może zwrócić się w tym celu, w dowolnej formie, z prośbą do Dostawcy Usług. Zasady rezygnacji z Newslettera opisane są w części VII. ust. 5 Regulaminu.

09. Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Klienta jest Dostawca Usług. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w:

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi ma możliwość:

 • Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy (o świadczenie usług drogą elektroniczną).
 • Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 • Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem będącym konsumentem a Dostawcą Usług.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Klient będący konsumentem może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

Klient będący konsumentem może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11. Postanowienia końcowe

Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na Stronie Internetowej w taki sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Klienci, którzy posiadają konto służące do korzystania z Aplikacji, o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta (o ile nie zmienili ustawień o przychodzeniu powiadomień z Aplikacji na adres e-mail) oraz powiadomienie o tym fakcie pojawi się w Aplikacji – co najmniej na 14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian w Regulaminie. Powyższą informację otrzymają także Klienci otrzymujący Newsletter – drogą mailową na adres e-mail, na który Newsletter jest Klientowi wysyłany. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, postanowienia części IX. ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Dodatkowo informacja o planowanej zmianie Regulaminu zamieszczona zostanie na Stronie Internetowej w widocznym miejscu – conajmniej na 14 dni przed planowaną zmianą Regulaminu. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.03.2021.

get

lu

LUCKYYOU Agencja Marketingowa

ky

Ty już o nas coś wiesz, ale my o Tobie jeszcze nic, dlatego zamieniamy się w słuch. Powiedz, nad czym pracujesz i jak możemy pomóc.

Wyślij zapytanie